Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.laptopykomputery.pl

 

§ 1

Słownik pojęć

1.       Sprzedawca  Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna ul. Ludowa 9, 41-909 Bytom, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 626-302-10-66, REGON 363930491 KRS: 0000897168.

2.       Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.laptopykomputery.pl.

3.       Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

4.       Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5.       Regulamin – niniejszy regulamin.

6.       Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

7.       Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności laptopy i sprzęt komputerowy.

8.       Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

9.       Biuletyn – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu

§ 2

Postanowienia ogólne

1.       Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2.       Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3.      Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

4.      Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail (biuro@studio-format.pl), telefonicznie pod numerem 32 723 20 20, pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

5.      Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

6.       Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

7.       Towary oferowane przez Sprzedawcę są wolne od wad, chyba że oferta stanowi inaczej.

8.       Wszystkie ceny prezentowane na stronie Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu Zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

9.       Wszystkie ceny w Sklepie zawierają 1,0% rabatu. Rabat ten nie jest uwzględniany przy płatności kartą i za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.

10.    Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Unii Europejskiej.

11.    W przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy.

12.    Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw         nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

13.    W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest         konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia zarejestrowanego Kupującego realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

14.    Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

15.   Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565, 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

16.   Postanowienie § 2 ust. 15 Regulaminu nie znajduje zastosowania do postanowień § 1 ust. 4, § 4 ust. 6, § 5 ust. 14 oraz § 9 ust. 2 zdanie trzecie Regulaminu.

 

§ 3

Składanie zamówień

1.       Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą przyjmowane do realizacji       następnego dnia roboczego.

2.       Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez funkcję „Do koszyka” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

3.       Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail zawierający wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży i potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży Towarów. W przypadku Kupujących niezarejestrowanych e-mail ten zawiera ponadto link, którego kliknięcie jest niezbędne celem potwierdzenia Zamówienia.

4.       Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

5.       Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

     a)       przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 28105012301000009030904446 (ING Bank Śląski S.A.).

     b)       przelewem, kartą lub ratalnie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 (Firma DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164)

     c)       gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy,

     d)       gotówką za pobraniem do rąk przewoźnika.

6.       Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 5 dni od potwierdzenia Zamówienia.

7.       W przypadku odbioru osobistego w Sklepie, przy płatności gotówką, Kupujący jest zobowiązany do odebrania Towaru najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania informacji e-mailowej lub telefonicznej o możliwości odbioru.

8.       Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.

9.       W przypadku wysyłki poza granice Polski, ale w obrębie Unii Europejskiej, koszty dostawy są ustalane indywidualnie z Kupującym, który te koszty ponosi.

 

§ 4

Realizacja Zamówień

1.      Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2.      W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3.      Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez Kupującego e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia (w przypadku Kupujących niezarejestrowanych – po kliknięciu w link z potwierdzeniem zamówienia, zawarty w e-mailu) lub w przypadku Zamówień płatnych przelewem i za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.

4.      Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji Zamówienia był jak najkrótszy. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 7 dni. Na czas realizacji Zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność Towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do Sklepu przez dostawcę.

5.      Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w ciągu 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia nadania przesyłki.

6.      Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

7.      Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

8.      Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie Sklepu.

9.      Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

10.    Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5
Rękojmia i gwarancja

1.       Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2.       Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3.       Reklamacja może być złożona pisemnie listem lub osobiście na adres Sprzedawcy.

4.       Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5.       Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

6.       W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

7.       Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

8.       Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9.       W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

10.    Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

11.    Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

12.    Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym i na stronie rma.sfbis.pl, kartę gwarancyjną można pobrać pod linkiem Warunki_Gwarancji. 

13.    W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także    za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Postanowienie to nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14.    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy 

1.       Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.       Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj link, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

    a)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    b)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    c)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.       W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.       W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7.       Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

8.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10.     Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

1.       Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2.       Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27. Kwietnia 2016 r. (RODO). Oraz oświadcza, iż zapoznał się z przyjętą przez administratora polityką prywatności i ochrony danych znajdujących się pod linkiem - Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

3.       Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.

4.       Kupujący zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27. Kwietnia 2016 r. (RODO) ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Więcej informacji pod linkiem Polityka prywatności i ochrony danych osobowych oraz Informacje dotyczące danych osobowych.

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

6.       Zapisując się do Biuletynu w Sklepie Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego (lub innego użytkownika Sklepu)  do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.

7.       Adresy mailowe Kupujących (lub innych użytkowników Sklepu), którzy zarejestrowali się w Biuletynie wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

8.       W każdej chwili Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z Biuletynu.

9.       Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

 

§ 8

Opis sprzedawanych Towarów i ich kategorii 

1.       Fabrycznie nowy sprzęt - laptopy oraz komputery stacjonarne, a także serwery i urządzenia peryferyjne oryginalnie pakowane, nie używane z pełną gwarancją producenta.

2.       Sprzęt z wyprzedaży fabrycznej to: DeLL Factory Outlet, HP Renew Program, Lenovo Renew Program (factory Outlet), Toshiba Outlet, Asus Factory Outlet - najczęściej anulowane zamówienia, które nie trafiły do klienta z przyczyny rezygnacji bądź błędnej konfiguracji. Rzadziej aczkolwiek mogą występować komputery posiadające historię serwisową bądź też niewielkie wady wizualne powstałe na skutek produkcji/transportu/magazynowania. Jeśli masz wątpliwości chętnie podamy numer seryjny celem weryfikacji laptopa w bazie producenta. Komputery i laptopy tego typu dzielą się na trzy grupy, są fabrycznie zapakowane i objęte gwarancją:

     a)       Previously Ordered New

Produkt ten zawiera systemy, które pochodzą z niezrealizowanych zamówień (klient zamówił towar lecz z losowych przyczyn sprzętu nie odebrał), lub był wysłany do konsumenta, który otworzył przesyłkę, ale zdecydował się na zwrot systemu bez jego wcześniejszego użycia, aczkolwiek mógł on go uruchomić. Jak poznajemy użyty wcześniej system? Wszystkie nowe systemy mają okno EUSA (Zgoda/Akceptacja Końcowego Użytkownika Software), które otwiera się przy pierwszym użyciu systemu przez konsumenta. Po zaakceptowaniu okno już nigdy więcej się nie otwiera. Jeżeli opcja tego okna pozostaje nienaruszona - system nigdy nie był użyty.

Previously Ordered New Electronics & Accessories zawiera również systemy, które zostały wysłane do konsumenta, który je zwrócił bez wcześniejszego otwarcia przesyłki. Po czym poznajemy takie systemy? Wszystkie przesyłki, są firmowo zapieczętowane specjalną taśmą. Jeżeli taśma ta jest w nienaruszonym stanie - produkt nie został otwarty,

     b)       Certified refurbished

Systemy te przeszły ponownie przez taśmę produkcją, aby zapewnić oryginalne firmowe specyfikacje. Producent testuje również ponownie każdy z tych systemów aby zapewnić znakomitą jakość i standard. Systemy te mogą mieć pewne kosmetyczne niewielkie skazy, aczkolwiek nie przeszkadzają one w użytkowaniu. Certyfied Refurbished Electronics & Accessories są wizualnie sprawdzone oraz przetestowane, tak aby zapewnić, iż funkcjonują jak nowe,

     c)       Scratch and Dent

Czasami nowe produkty, jak i te przebudowane mogły doznać uszczerbku na obudowie w trakcie bycia na taśmie produkcyjnej. Systemy takie działają jednak sprawnie i są sprzedawane jako Scrached & Dent. Jest to świetna opcja dla tych co chcą zaoszczędzić, ale nie chcą tracić na jakości pracy systemu.

3.       Sprzęt powystawowy - będący ekspozycją lub demonstracyjny wstanie nie odbiegającym wiele od nowego. Takie komputery charakteryzują się rewelacyjnym stosunkiem ceny do jakości.

4.       Sprzęt używany – sprzęt komputerowy poleasingowy, jego stan wizualny oraz techniczny starannie opisują nasi pracownicy w parametrach technicznych poszczególnych produktów.  Baterie / akumulatory w komputerach/notebookach używanych objęte są 7 dniowym okresem testowym (gwarantujemy czas pracy 1 godziny na baterii ). W przypadku gwarancji na komputery używane klient dostarcza komputer do siedziby naszej firmy we własnym zakresie, jeżeli jest to wysyłka komputer winien być prawidłowo zabezpieczony.

5.      Przy gwarancji sprzedawcy w trybie Door to Door obowiązują zasady zawarte na karcie gwarancyjnej, którą można pobrać klikając w link Warunki_Gwarancji. W tym przypadku sprzęt jest odbierany bezpłatnie na koszt sprzedawcy, nadawca przesyłki zobowiązany jest w sposób staranny i należyty zabezpieczyć i spakować przesyłkę dla kuriera.

6.      Rodzaje Gwarancji DeLL.

Transfer gwarancji NBD spoczywa na sprzedającym po wskazaniu przez kupującego danych na, jakie ma zostać dokonany. Zobowiązujemy się do transferu Gwarancji w czasie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty sprzedaży, po otrzymaniu od Kupującego niezbędnych danych adresowych wraz z numerem seryjnym sprzętu tzw. service Tag. Transfer Gwarancji DELL NBD wynosi od 14 do 30 dni roboczych. W czasie transferu Gwarancji Kupujący ma prawo prosić Sprzedawcę o naprawę komputera w trybie D2D.

NBD - Next business Day (Onsite repair after remote diagnosis) – gwarancja umożliwiająca naprawę sprzętu w następnym dniu roboczym po telefonicznym zgłoszeniu problemu jeżeli niezbędne części są dostępne.

FBD - Fifth business Day (Onsite repair after remote diagnosis) - gwarancja umożliwiająca naprawę sprzętu w ciągu pięciu następnych dni roboczych po telefonicznym zgłoszeniu problemu jeżeli niezbędne części są dostępne.

CAR - Collect And Return – naprawa w siedzibie firmy DeLL w trybie 6 dni roboczych.

Complete Care NBD - ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem, upadkiem, połamaniem, zalaniem itp. (ubezpieczenie na wypadek uszkodzeń mechanicznych z winy klienta podczas trwania gwarancji można skorzystać z tej usługi trzykrotnie).

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.       Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3.       Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.laptopykomputery.pl (zakładka „Regulamin”), i obowiązuje w niniejszej wersji  od 1.01.2021 r. Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. do dnia 31.12.2020 r. jest do pobrania tutaj.

4.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

     a)       udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 9 ust. 3 Regulaminu,

     b)       przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

     c)       dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.