Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych

Zachowanie poufności danych jest dla Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna  niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

1.       WAŻNE DEFINICJE

1)      Administrator - oznacza Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna ul. Ludowa 9, 41-909 Bytom, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 626-302-10-66, REGON 363930491 KRS: 0000897168., który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2)      Sprzedający – w tym wypadku jest to Administrator.

3)      Dane osobowe -to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w sklepie internetowym www.laptopykomputery.pl.

4)      Przetwarzanie danych - wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy przetwarzanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

5)      Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.laptopykomputery.pl.

6)      Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1)      Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna  jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna  ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Więcej informacji na temat danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: informacje dotyczące danych osobowych W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna skontaktuj się z Inspektorem ochrony danych osobowych (iodo@sfbis.pl).

2)      Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.laptopykomputery.pl oraz platformy handlowej Allego.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, przeglądanie ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług naszej firmy. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dokonanie przez Ciebie zakupów na naszych aukcjach, rejestracja w naszym sklepie oraz zapis do biuletynu informacyjnego, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu sklepu LaptopyKomputery.pl.

 

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, W TYM ICH PRZECHOWYWANIE

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług naszej firmy.

1)      Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta w naszym sklepie internetowym www.laptopykomputery.pl przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Dane te będą przechowywane na serwerach zewnętrznych naszego partnera handlowego – firmę ASSECO BUSINESS SOLUTION SA., świadczącą dla nas usługi programowe.

2)      Dane używane do marketingu bezpośredniego

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci ofert marketingowych, oraz zaproszeń – pocztą e-mail.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe: dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy;
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane te są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one organizację akcji promocyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie ar. 6. Ust. 1. Lit. f) RODO).

*więcej informacji o celach przetwarzania twoich danych osobowych w punkcie 5. WYKORZYSTYWANIE ZGROMADZONYCH DANYCH 

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, będą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody:
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.
Gdy to zrobisz, Administrator nie będzie mógł więcej wysyłać Ci żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych. 

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

·         wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości marketingowej

Jak długo przechowujemy Twoje dane w tym celu:

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. 
 

3)      Formularz RMA (zgłoszenia serwisowe/reklamacyjne): Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna w ramach realizacji praw konsumenckich oraz obowiązków ciążących na Sprzedającym, może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Administratorem oraz Sprzedającymi za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach sklepu internetowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia Administratorowi – Sprzedającemu kontaktu z Użytkownikami, przetwarzanie ich jest także konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze-Sprzedającym (przyjęcie reklamacji, udzielenie pomocy technicznej).

 

4)      Uzupełnianie pozyskanych danych: Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach, zwłaszcza osobach fizycznych -przedsiębiorcach, o dane uzyskane zgodnie z prawem (NIP firmy, informacje z GUS, czynny podatnik VAT) od podmiotów zewnętrznych.

 

 

5)      Akcje promocyjne: Okazjonalnie w Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

 

4. PLIKI COOKIES

1)      Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, Administrator może gromadzić w ramach usług sklepu www.laptopykomputery.pl dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies. O tym, w jaki sposób Administrator wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo tutaj: polityka plików cookies.

 

5. WYKORZYSTYWANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

1)      Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a.       zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

b.       umożliwienie pełnego korzystania ze sklepu laptopykomputery.pl;

c.       kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

d.       zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

e.       obsługa reklamacji;

f.        prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług firmy,

g.       obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;

h.       organizacja akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;

i.         wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

j.         prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

k.       zapewnienie rozliczalności.

2)      Allegro.pl jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

 

6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1)      Kto ma dostęp do twoich danych: Twoje dane mogą być udostępniane jedynie w ramach działań niezbędnych do obsługi i realizacji Twojego zamówienia (umowy handlowej).

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług oraz pełnej realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz w zakładce informacje dotyczące danych osobowych.

 

7. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

Jakie masz prawa? (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27. Kwietnia 2016 r. (RODO)):
 

1)      Prawo dostępu do danych:  
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu e-mai: iodo@sfbis.pl – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

2)      Prawo do sprostowania swoich danych: 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. 

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Administratora:
Masz prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych, np. zaprzestał działań marketingu bezpośredniego.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail

4)      Prawo do usunięcia danych: 
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Administratora, z wyjątkiem następujących sytuacji:

* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec Sprzedającego, niezależnie od metody płatności
* jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób
* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

5)      Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie:

Masz prawo do zmiany zdania i cofnięcia swoich zgód u Administratora w dowolnym momencie, za wyjątkiem sytuacji opisanych w poprzednim punkcie.

6)      Prawo do interwencji ludzkiej ze strony Administratora:

Masz prawo do wyrażenia własnego stanowiska dotyczącego swoich danych osobowych oraz działań na nich prowadzonych. W tym celu umożliwiliśmy Ci bezpośredni kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych;

7)      Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego ze względu na naruszenia RODO;

W sytuacjach, w których jesteś pewien naruszeń RODO ze strony Administratora masz prawo do wniesienia zażalenia do odpowiedniego organu.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres iodo@sfbis.pl , a w temacie wiadomości wpisz „ODO”.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 

8. BEZPIECZENSTWO

Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez  wymagania RODO oraz Administratora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.